Collections

View profile
 1. Pixelated for Fun

  Jamison Wieser View collection

  1. Pixelated Trophy Icon
  2. Pixelated Star Icon
 2. Monorail

  Jamison Wieser View collection

  1. Monorail Icon
  2. Monorail Icon
  3. Monorail Icon
 3. Rail Cars

  Jamison Wieser View collection

  1. Metro Train with Three Doors Icon
  2. Metro Train with Three Doors Icon
  3. Metro Train with Three Doors Icon
  4. Metro Train with Two Doors Icon
  5. Metro Train with Two Doors Icon
  6. Metro Train with Two Doors Icon
 4. LEGO Train Track Kit

  Jamison Wieser View collection

  1. Straight Track Icon
  2. 22.5 Degree Curved Track Icon
  3. Track Crossing Icon
  4. Straight Track Icon
  5. Straight Track Icon
  6. Straight Track Icon
  7. Straight Track Icon
  8. 5.625 Degree Curved Track Icon
  9. 11.25 Degree Curved Track Icon
  10. 45 Degree Curved Track Icon
  11. 90 Degree Curved Track Icon
  12. Track Crossing Icon
 5. Pixelated with Kare

  Jamison Wieser View collection

  1. Pixelated iMac Icon
  2. Pixelated Gameboy Icon
  3. Pixelated Laptop Icon
  4. Pixelated Photos Icon
  5. Pixelated iPod Icon
  6. Pixelated Podcast Icon
  7. Pixelated Music Icon
  8. Pixelated Movies Icon
  9. Pixelated Recycling Icon
  10. Pixelated Light Bulb Icon
  11. Pixelated Cassette Icon
  12. Pixelated Down Arrow Icon
 6. Apple iPad

  Jamison Wieser View collection

  1. IPad Pro Icon
  2. IPad Pro Icon
  3. iPad Icon
  4. IPad Pro Icon
  5. IPad Pro Icon
  6. ipads Icon
  7. iPad Icon
  8. iPad Icon
  9. iPad Icon
 7. Apple iPhone

  Jamison Wieser View collection

  1. iPhone Icon
  2. iPhone Icon
  3. Iphone plus Icon
  4. iphone X Icon
  5. iphone X Icon
  6. iphone X Icon
  7. iphone X Icon
  8. iphone X Icon
  9. iPhone SE Icon
  10. Iphone plus Icon
  11. Iphone plus Icon
  12. iphones Icon
 8. Thin Man / Folders

  Jamison Wieser View collection

  1. Pictures Folder Icon
  2. Documents Folder Icon
  3. desktop Icon
  4. Cloud Folder Icon
  5. Secure Folder Icon
  6. Archive Folder Icon
  7. Favorites Folder Icon
  8. Downloads Folder Icon
  9. Uploads Folder Icon
  10. picture gallery Icon
  11. Music Folder Icon
  12. Folder Icon
 9. Apple Watch

  Jamison Wieser View collection

  1. Smartwatch Icon
  2. Smartwatch Icon
  3. Running Watch Icon
  4. breathe Icon
  5. heart rate Icon
  6. Heart Icon
  7. pulse Icon
  8. Microphone Icon
  9. weather Icon
  10. Music Icon
  11. Mail Icon
  12. chat Icon
 10. Magic

  Jamison Wieser View collection

 11. Bay Area Rapid Transit

  Jamison Wieser View collection

  1. Railway Cab Car Icon
  2. railway car Icon
  3. Railway Cab Car Icon
  4. Railway Cab Car Icon
  5. Railway Cab Car Icon
  6. Railway Cab Car Icon
  7. railway car Icon
  8. Railway Cab Car Icon
 12. Thin Man / Directional Arrows

  Jamison Wieser View collection

  1. North Arrow Icon
  2. South Southwest Arrow Icon
  3. Southwest Arrow Icon
  4. West Southwest Arrow Icon
  5. West Arrow Icon
  6. West Northwest Arrow Icon
  7. Northwest Arrow Icon
  8. North Northwest Arrow Icon
  9. North Northeast Arrow Icon
  10. Northeast Arrow Icon
  11. East Northeast Arrow Icon
  12. East Arrow Icon
 13. Thin Man / Health & Fitness

  Jamison Wieser View collection

  1. Move Activity Ring Icon
  2. Exercise Activity Ring Icon
  3. Activity Rings Icon
  4. bandaid Icon
  5. Pill Icon
  6. Health Icon
  7. heart health Icon
  8. heart beat Icon
  9. activity Icon
  10. Dumbbell Icon
  11. Dumbbell Icon
  12. Stand Up Activity Ring Icon
 14. Thin Man / Documents

  Jamison Wieser View collection

  1. Document Icon
  2. slides Icon
  3. spreadsheet Icon
  4. spreadsheet Icon
  5. PDF Icon
  6. Document Icon
  7. Source Code Icon
  8. Stylesheet Icon
  9. Settings Icon
  10. Music File Icon
  11. Music File Icon
  12. audio file Icon
 15. Thin Man

  Jamison Wieser View collection

  1. Smart Watch Icon
  2. Smart Watch Icon
  3. no connection Icon
  4. Bluetooth Icon
  5. no connection Icon
  6. bookmark Icon
  7. Book Icon
  8. Desk globe Icon
  9. Lightning Bolt Icon
  10. Desk globe Icon
  11. Ticket Icon
  12. timer Icon
 16. Thin Man / Photo Lab

  Jamison Wieser View collection

  1. Crop Icon
  2. Magic Wand Icon
  3. vignette Icon
  4. straighten Icon
  5. Camera Icon
  6. Camera Icon
  7. Photo Icon
  8. photo collection Icon
  9. Rotate Clockwise Icon
  10. Rotate Icon
  11. Crop Icon
  12. Exposure Icon
 17. Activity Rings / Exercise

  Jamison Wieser View collection

  1. Exercise Activity Ring Icon
  2. Exercise Activity Ring Icon
  3. Exercise Activity Ring Icon
  4. Exercise Activity Ring Icon
  5. Exercise Activity Ring Icon
  6. Exercise Activity Ring Icon
  7. Exercise Activity Ring Icon
  8. Exercise Activity Ring Icon
  9. Exercise Activity Ring Icon
  10. Exercise Activity Ring Icon
  11. Exercise Activity Ring Icon
  12. Exercise Activity Ring Icon
 18. Activity Rings / Move

  Jamison Wieser View collection

  1. Move Activity Ring Icon
  2. Move Activity Ring Icon
  3. Move Activity Ring Icon
  4. Move Activity Ring Icon
  5. Move Activity Ring Icon
  6. Move Activity Ring Icon
  7. Move Activity Ring Icon
  8. Move Activity Ring Icon
  9. Move Activity Ring Icon
  10. Move Activity Ring Icon
  11. Move Activity Ring Icon
  12. Move Activity Ring Icon
 19. Activity Rings / Stand Up

  Jamison Wieser View collection

  1. Stand Up Activity Ring Icon
  2. Stand Up Activity Ring Icon
  3. Stand Up Activity Ring Icon
  4. Stand Up Activity Ring Icon
  5. Stand Up Activity Ring Icon
  6. Stand Up Activity Ring Icon
  7. Stand Up Activity Ring Icon
  8. Stand Up Activity Ring Icon
  9. Stand Up Activity Ring Icon
  10. Stand Up Activity Ring Icon
  11. Stand Up Activity Ring Icon
  12. Stand Up Activity Ring Icon
 20. Thin Man / A.V. Club

  Jamison Wieser View collection

  1. Music Note Icon
  2. music playlist Icon
  3. Headphones Icon
  4. podcast Icon
  5. Microphone Icon
  6. Mute Microphone Icon
  7. Slider Controls Icon
  8. broadcast Icon
  9. Television Icon
  10. film strip Icon
  11. Volume Icon
  12. Volume Icon
 21. UI NUI

  Jamison Wieser View collection

  1. add Icon
  2. Share Icon
  3. Search Icon
  4. Zoom In Icon
  5. Zoom Out Icon
  6. Mozaic Icon
  7. setting Icon
  8. Settings (filled) Icon
  9. filter Icon
  10. Sort Icon
  11. Sort Icon
  12. Right Sidebar Icon
 22. Optical Discs

  Jamison Wieser View collection

  1. blu-ray Icon
  2. compact disk Icon
  3. DVD Icon
  4. disk image Icon
  5. Compact Disc Icon
  6. disk image Icon
  7. Remove Disc Icon
  8. eject disc Icon
  9. Copy Disc Icon
  10. Compact Disc Icon
  11. Cancel Disc Icon
  12. burn disc Icon
 23. Document File Types

  Jamison Wieser View collection

  1. Movie Icon
  2. Layout Icon
  3. Download Icon
  4. Media Icon
  5. flowchart Icon
  6. Word Document Icon
  7. database Icon
  8. Globe Icon
  9. CD Icon
  10. Document Icon
  11. Document Icon
  12. Document Icon
 24. Rounded Corner Arrows

  Jamison Wieser View collection

  1. Arrow Icon
  2. Arrow Icon
  3. Arrow Icon
  4. Arrow Icon
  5. Arrow Icon
  6. Arrow Icon
  7. Arrow Icon
  8. Arrow Icon
  9. Arrow Icon
  10. Arrow Icon
  11. Arrow Icon
  12. Arrow Icon